ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛЬ

Дипломын мэдээлэл шалгах

Дипломын дугаар эсвэл регистрийн дугаараар хайлтыг хийхэд хайлтын дүнд тухайн төгсөгчийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирнэ.

 

Бакалаврын төгсөлт

Он :
Дипломын дугаар :
Регистрийн дугаар :
Дипломын дугаар : Жишээ нь: 2000/8676, D200711248
Тайлбар :
1. 1995-2000 оны төгсөгчийн мэдээллийг дипломын дугаараар хайх
2. 2001 оноос хойшхи төгсөгчийн мэдээллийг дипломын дугаар эсвэл регистрийн дугаарын аль нэгээр нь хайх

Магистрын төгсөлт

Он :
Дипломын дугаар :
Регистрийн дугаар :
Дипломын дугаар : Жишээ нь: Е20052487

Тайлбар :
1. 2001-2005 оны төгсөгчийн мэдээллийг дипломын дугаараар хайх
2. 2006 оноос хойшхи төгсөгчийн мэдээллийг дипломын дугаар эсвэл регистрийн дугаарын аль нэгээр нь хайх


  ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛЬ © 2013 - 2024